fbpx

Je gaat schaatsles nemen bij de schaatsschool van Jaap Eden of je gaat een e-ticket registreren. En uiteraard ben je van harte welkom!

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en schaatslessen gegeven op de

Jaap Eden IJsbaan. Jaap Eden IJsbaan is de handelsnaam van de Stichting IJscomplex Jaap Eden,

gevestigd te Amsterdam aan de Radioweg 64 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 41204870.

  • Inschrijving / deelname

Als je deelneemt aan een activiteit, los bezoek of cursus vraag je een overeenkomst aan bij Jaap Eden IJsbaan

door inschrijving op de website van Jaap Eden (www.jaapeden.nl)

Als je je inschrijft stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en stem je er in toe dat je

gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jaap Eden IJsbaan en ten behoeve van deze

overeenkomst worden gebruikt.

De overeenkomst is gesloten doordat Jaap Eden IJsbaan een email zendt ter bevestiging van je

deelname. De overeenkomst geldt voor de duur van de activiteit of cursus dan wel voor het lopende

seizoen.

Indien onvoldoende belangstelling bestaat voor een activiteit of cursus kan deze worden geschrapt

van het programma. In dat geval wordt je reeds betaalde entree- en/of lesgeld teruggestort.

  • Toegangsbewijs

Voorafgaand aan je activiteit ontvang je het aan de activiteit of cursus verbonden toegangsbewijs of –

pas.

Als je je toegangspas voor een schaatscursus verliest, kan je tegen betaling van € 6 een nieuwe toegangspas voor het resterend deel van de cursus krijgen.

Deelnemende kinderen aan een activiteit of cursus in de leeftijd t/m 12 jaar hebben recht op een

kaartje voor één ouder/begeleider. Een niet-schaatsende ouder/begeleider kan zich samen met het

deelnemende kind melden bij de kassa en om een bezoekerskaartje vragen. Desgevraagd dient een

deelnemer of ouder/begeleider het entreebewijs aan het baanpersoneel te kunnen tonen.

  • Lesdagen

Neem goed nota van het overzicht ‘lesdata’ bij schaatslessen of je geregistreerde bezoek bij een los e-ticket of registratie van een rit van je rittenkaart. Dit overzicht ontvang je bij inschrijving/op de eerste lesdag. Tijdens schoolvakanties (vakantierooster Gemeente Amsterdam) en op nationale feestdagen gelden afwijkende openingstijden.

  • Overige bepalingen

De groepsgrootte en aantal in te zetten schaatsinstructeurs wordt door Jaap Eden IJsbaan in overleg

met de schaatsschool bepaald .

Jaap Eden IJsbaan behoudt zich het recht voor programmawijzigingen door te voeren. Je wordt

hierover tijdig, uiterlijk twee weken voorafgaande aan het moment van wijzigen, geïnformeerd.

Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt Jaap Eden IJsbaan zich het recht

voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.

  • Veiligheid en huisregels

Wees je ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden.

Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden, moeten we ons houden aan de huisregels. Deze

huisregels zijn gepubliceerd op de website van de schaatsschool en op de tekstborden bij de ingang

van de ijsbaan.

  • Aansprakelijkheid

Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of

diefstal van je persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de ijsbaan en

bijbehorende faciliteiten.

Het gebruik van de kunstijsbaan en of ijshal + de bijbehorende faciliteiten is voor je eigen risico. Jaap

Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan

ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de ijsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar

gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Jaap Eden IJsbaan.

Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het

verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar

gestelde materialen wordt toegebracht aan Jaap Eden IJsbaan, tenzij sprake is van normaal gebruik

of normale slijtage.

  • Betaling en incasso

Je inschrijving is definitief na betaling van je cursus- en entreegeld of je registratie van je e-ticket of rittenkaart/inhaalbezoek . De betaling vindt plaats door middel van het betaalsysteem IDEAL.

  • Annuleringsregeling, beëindiging deelneming en restitutie

Je deelneming  van een komt automatisch aan het eind van de cursus te vervallen. Jaap Eden IJsbaan heeft

het recht om een cursus af te gelasten indien er onvoldoende deelname is of sprake van overmacht.

Restitutie van cursusgeld is mogelijk na een schriftelijk verzoek tot annulering van de cursus,

vergezeld van je leskaart. We brengen wel € 12,50 administratie- en annuleringskosten in rekening.

Restitutie van entrees wordt verrekend naar losse kaartjes.

Indien je meer dan 50% van de lessen hebt gevolgd kan geen restitutie meer plaatsvinden. Inhalen

van je verzuimde lessen is niet mogelijk.

Annulering van je clinic of kinderfeestje waarvan de betaling aan de kassa moet worden voldaan kan

tot uiterlijk 48 uur van te voren. Bij annulering minder dan 48 uur van te voren is het gehele bedrag

verschuldigd.

Verplaatsing van je e-ticket, inhaalbezoek of rittenkaartbezoek is mogelijk tot 2 werkdagen voor aanvang van het tijdsblok. Restitutie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

  • Rechts- en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Jaap Eden

IJsbaan gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van

toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Scroll naar boven