fbpx

Algemene voorwaarden schaatsles

Je gaat schaatsles nemen bij de schaatsschool van Jaap Eden IJsbaan, je bent uiteraard van harte welkom!

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en schaatslessen gegeven op de Jaap Eden IJsbaan. Jaap Eden IJsbaan is de handelsnaam van de Stichting IJscomplex Jaap Eden, gevestigd te Amsterdam aan de Radioweg 64 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 41204870.

 

Inschrijving / deelname

Als je deelneemt aan een cursus vraag je een overeenkomst aan bij Jaap Eden IJsbaan door inschrijving ter plekke of via de website van Jaap Eden (www.jaapeden.nl).

Met je inschrijving stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en stem je er in toe dat je gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jaap Eden IJsbaan en ten behoeve van deze overeenkomst worden gebruikt.

De overeenkomst is gesloten doordat Jaap Eden IJsbaan een email zendt ter bevestiging van je Deelname of je ter plekke een betaling overmaakt voor de afgesloten cursus. De overeenkomst geldt voor de duur van de cursus dan wel voor het lopende seizoen. 

Indien onvoldoende belangstelling bestaat voor een cursus dan kan deze worden geschrapt van het programma. In dat geval wordt je reeds betaalde entree- en/of lesgeld teruggestort of ontvang je een kortingscode om een nieuwe cursus te kunnen boeken.

 

Toegangsbewijs

Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als je je toegangspas voor een schaatscursus verliest, kan je tegen betaling van € 6 een nieuwe toegangspas voor het resterend deel van de cursus krijgen.

Deelnemende kinderen aan een cursus in de leeftijd t/m 12 jaar hebben recht op één kaartje voor één ouder/begeleider per cursusdag. Deze ouder/begeleider kaartjes kunnen voor aanvang van het blok in de webshop worden aangevraagd. Desgevraagd dient een ouder/begeleider het entreebewijs aan het baanpersoneel te kunnen tonen.

Indien er misbruik gemaakt wordt van een ouder/begeleider kaartje zal er direct een toegangsverbod verstrek worden en wordt er aangifte gedaan bij de politie.

 

Lesdagen

Neem goed nota van het overzicht ‘lesdata’ bij schaatslessen. Dit overzicht ontvang je bij inschrijving in de bijlage van je bestelling. Tijdens schoolvakanties (vakantierooster Gemeente Amsterdam) en op nationale feestdagen gelden afwijkende openingstijden.

 

Overige bepalingen

De groepsgrootte en aantal in te zetten schaatsinstructeurs wordt door Jaap Eden IJsbaan bepaald. Jaap Eden IJsbaan behoudt zich het recht voor programmawijzigingen door te voeren. Je wordt hierover tijdig, uiterlijk één week voorafgaande aan het moment van wijzigen, geïnformeerd.

Bij onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt Jaap Eden IJsbaan zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.

 

Veiligheid en huisregels

Wees je ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden.

Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden zijn er huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn gepubliceerd op de website van Jaap Eden IJsbaan en zijn op te vragen bij de informatiebalie.

 

Aansprakelijkheid

Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van je persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de ijsbaan en bijbehorende faciliteiten.

Het gebruik van de 400 meter baan, krabbelbaan, ijshal en de bijbehorende faciliteiten is voor eigen risico. Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de ijsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Jaap Eden IJsbaan.

Deelnemers aan de cursus zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Jaap Eden IJsbaan, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook kan Jaap Eden IJsbaan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Betaling en incasso

Je inschrijving is definitief na betaling van je cursus. De betaling vindt plaats door middel van een online betaalsysteem of door een pinbetaling ter plekke.

 

Annuleringsregeling, beëindiging deelneming en restitutie

Je deelneming  komt automatisch aan het eind van de cursus te vervallen. Jaap Eden IJsbaan heeft het recht om een cursus af te gelasten indien er onvoldoende deelname of sprake van overmacht is.

Restitutie van cursusgeld is mogelijk na een schriftelijk verzoek tot annulering van de cursus, vergezeld van je leskaart. We brengen wel € 12,50 administratie- en annuleringskosten in rekening.

Restitutie van entrees wordt verrekend naar losse kaartjes. Het aantal schaatslessen dat reeds is geweest zal altijd in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag.

Indien er meer dan 50% van de lessen geweest is kan er geen restitutie meer plaatsvinden.

 

Gemiste lessen

We reserveren altijd een plekje voor je op het moment van je schaatsles. Mocht je een keer niet kunnen dan is er geen recht op een inhaal les of inhaalbezoek. Indien er echter voldoende plekken beschikbaar zijn dan is het mogelijk om je inhaalbezoek te reserveren via www.jaapeden.nl/inhaalles.

 

Rechts- en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Jaap Eden IJsbaan gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Publicatie 01-08-2021

Scroll naar boven